Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Funcions dels Directors d'àrees

  1. Dissenyar, dirigir i impulsar les estratègies, polítiques i procediments en matèria de la gestió de la seva Àrea  per tal de donar compliment al Pla de Govern municipal així com orientar i coordinar aquestes actuacions amb la resta d’àrees i serveis.
  2. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l’Àrea per tal d’assegurar els seus objectius amb un nivell òptim de qualitat en la prestació de serveis.
  3. Assessorar a l'Ajuntament en general proporcionant la informació sobre temes propis de l’Àrea, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l’organització i els seus recursos.
  4. Coordinar els comandaments de l’Àrea realitzant el seguiment de les actuacions que es van desenvolupant i el control de l’assoliment dels objectius establerts, mitjançant l’impuls d’eines de control: estadístiques, indicadors, informe sobre el funcionament de l’Àrea i les actuacions realitzades i elaborar les propostes per la millora de la gestió.
  5. Dirigir el cicle pressupostari de l’àmbit de la seva competència: previsió, assignació, control de despesa i execució, determinació de possibles desviacions, proposar ampliacions o modificacions de crèdit.
  6. Desenvolupar i vetllar per l'aplicació de la normativa interna que afecti a la seva Àrea.
  7. Assistir a actes públics i establir relacions amb altres administracions, institucions i entitats per delegació de l'equip de govern.
  8. Responsabilitzar-se de la revisió tècnica superior dels acords a prendre per als òrgans unipersonals o col·legiats, així com de la documentació adequada segons els procediments administratius establerts.
  9. Definir les línies de formació i desenvolupament dels treballadors/es en representació de l'Àrea.
  10. Altres funcions que per disposició o normatives vigents li siguin atribuïdes.
Data d'inici de la publicació:
02/03/2016 12:33

Accions del document

Portals de Transparència