Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Informació Activitat Pública / Publicitat Activa / Informació pública sol·licitada per la ciutadania / Informació pública sol·licitada per la ciutadania

Informació pública sol·licitada per la ciutadania

Es pot consultar per temàtica, i en cadascuna, per ordre cronològic de les sol·licituds.

20/07/2018 10:58:18

Associacionisme

 • Adhesió a l'acollida de refugiats sirians

  A la página web de l'Ajuntament es pot trobar el resum del que està fent l'Ajuntament i el que està previst que es faci en relació a la situación dels refugiats (aportació económica a la campanya d'emergència del FCCD, aprovació d'una moció, elaboració d'un Pla d'Acollida, suport a les concentraccions que es faran cada dimecres a les 20 hores davant de l'Ajuntament, coordinació amb altres administracions i entitats, ...) Així mateix s'ha habilitat un formulari a la web per tal que les persones que vulguin col.laborar d'alguna manera, donin les seves dades i oferiment. Es pot accedir a l'enllaç,

 • On dirigir-me per impartir cursos de cuina de forma voluntària

  Des de l'Ajuntament de Sant Boi, conjuntament amb les entitats de la ciutat s'ha posat en marxa una xarxa de voluntariat que té com a objectiu promocionar el voluntariat recollint tant les demandes com els oferiments de voluntariat. Es pot adreçar al Punt de Voluntariat que està situat a Can Massallera. L'horari d'atenció és dimecres i divendres de 10 a 12 hores i dilluns i dimecres de 16 a 19 hores Tel. 93 654 89 50

Civisme i convivència ciutadana

Cultura i lleure

 • Com accedir a un hort lúdic

  La concessió dels horts lúdics a Sant Boi de Llobregat es fa a traves de llicències d’ocupació temporal per l'ús agrícola de les parcel·les dels horts emplaçats a la finca situada al carrer Alacant amb el carrer Castelló del Polígon Salines. Les llicències tenen un termini de vigència inicial de 2 anys i podran ser prorrogades, expressament, per períodes de 2 anys, fins a un màxim de 6 anys comptats des de la primera data d'atorgament. Durant l’any passat es va convocar, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, la concessió de les llicències d’ocupació per a l’ús privatiu de les parcel·les dels horts lúdics. No obstant, si voleu fer una sol·licitud per romandre en llista d’espera , us podeu adreçar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Funcionament dels serveis

Gestió de la informació

Hisenda

 • Segons tinc entès s'ha de fer una revisió de l'IBI abans del mes de juliol de 2017. És correcte? Quina mena de revisió es farà?

  El Ministeri de Hisenda ha incorporat el municipi de Sant Boi al procediment de Regularització cadastral que ha de finalitzar el juliol del 2017. Aquest procediment pretén detectar aquelles finques que, per haver sofert millores o ampliacions, no consten correctament descrites al Cadastre. Les tasques de detecció les està efectuant personal contractat directament per la Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda. Només els propietaris de les finques, en les que es detectin modificacions susceptibles de ser incorporades al Cadastre, rebran una notificació del Cadastre amb la nova descripció i valoració cadastral proposada. Se'ls liquidarà una taxa de 60 € que substitueix la sanció que els hi correspondria si la modificació hagués estat detectada pel procediment d'Inspecció. Contra aquesta notificació es podran fer al·legacions. Els nous valors cadastrals resultants s'utilitzaran per liquidar l'IBI a partir de l'exercici següent al de la notificació. Per als anys no prescrits es generaran liquidacions complementàries per la diferència entre la quota d'IBI pagada i la que hagués correspost amb els nous valors. Les finques que no hagin sofert cap modificació, i per tant no siguin incloses a la Regularització, continuaran tributant a l'IBI amb els valors actuals i no rebran cap notificació ni liquidació de taxa per aquest concepte.

 • Vull vendre el meu pis i necessito saber quan hauré de pagar de plusvàlua

  La transmissió d'immoble (plusvàlua) és un tràmit que es pot consultar al següent enllaç. Es recomana demanar cita prèvia. Trobareu aquesta opció dins del tràmit.

 • A on m'he d'adreçar per saber si una parcel·la està al corrent del pagament dels impostos o si té alguna afectació urbanística?

  La informació urbanística ha de ser atesa per un tècnic municipal. A tal efecte s'haurà de concertar una entrevista trucant a: L'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP) Plaça de l'Ajuntament, 1 Telf. 936351212 Horari habitual: De dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores. Horari especial: De 8:30 a 14:00 hores mes de desembre fins passat reis, setmana santa i període d’estiu. Sobre la informació relativa a l'estat de pagament d'impostos, segons la Llei de Protecció de dades, l'Ajuntament no està autoritzat a informar a cap persona que no sigui el mateix titular, o una persona degudament autoritzada per ell. A tal efecte cal que es posi en contacte amb: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona - EL NÚRIA Pl Ajuntament, 20 08830 - Sant Boi de Llobregat Tel. 93 472 92 45 Horari: de dilluns a divendres de 8,30h a 14,00h.

 • Si el valor dels pisos ha baixat, també ho farà el valor cadastral dels immobles?

  L'Impost de Bens Immobles és una part dels ingressos del municipi. El tipus impositiu que es fixa per a cada exercici a les Ordenances Fiscals té per objectiu garantir els ingressos suficients per al sosteniment dels serveis que l'Ajuntament presta als ciutadans. L'Import del coeficient de reducció del valor Cadastral ha estat fixat a l'article 67 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, i és igual per a tots els municipis pels quals la darrera Ponència de valors va entrar en vigència el 2006.

 • He venut una casa i l'import que he de pagar per tal de liquidar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) és molt elevat. Em sembla un impost massa alt sobre un bé bàsic com és l'habitatge habitual, i vull una explicació.

  L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana està regulat a l’ordenança fiscal número 5 i a l’article 104 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. D'acord amb el que estableix la normativa vigent, aquest impost es calcula aplicant el tipus impositiu (aprovat pels ajuntaments) a la base liquidable, que està formada pel valor cadastral del sòl de l'immoble que es transmet. Aquest valor cadastral del sòl el determina la Direcció General del Cadastre, ens depenent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Es tracta d'un valor administratiu determinat objectivament per als immobles a partir de les dades que consten al Cadastre. La fixació dels valors cadastrals es fa mitjançant procediments de valoració cadastral col·lectiva que d'acord amb la normativa reguladora s'han de portar a terme cada 10 anys. Per tant, l'impost no es calcula en base als valors de compra i venda sinó amb el valor cadastral del sòl en el moment en que es merita l'impost, que en el cas de transmissions intervius és el moment de la transmissió.

Manteniment de la ciutat

Medi ambient

 • El meu gos ha perdut la placa identificativa del cens. Us agraïria que m'indiquessiu el procediment i el cost per a obtenir-ne una de nova.

  El procediment per a obtenir un duplicat de la placa identificativa del cens d'animals consisteix a lliurar una nova placa identificativa de l'animal per pèrdua o deteriorament de l'anterior amb l'obligació per part de la persona propietària de gravar el número de cens a la nova placa. Aquesta placa s'ha de dur de forma permanent amb el nom de l'animal i les dades de la persona propietària. Qualsevol persona major d'edat, propietària d'un gos, fura, porc veitnamita o altres animals que circulin per la via pública ha de portar l'animal identificat amb la placa. La taxa per prestació de serveis administratius especials és de 5 Euros. No estan sotmesos a aquesta taxa els gossos pigall o d'assistència. La tramitació és presencial. Es pot sol·licitar a la Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) a través del sistema de cita prèvia. https://seuelectronica.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/C075F10A9B8F8DB2C1257B83002D3F7C?OpenDocument&Clau=OMAP&Idioma=ca&Seu=S

 • Adjudicació bar ermita Sant Ramon

  Es disposa de la informació al següent document,

  • Els nous contenidors instal·lats semblen una bona iniciativa. Ara bé, en aquesta ubicació hi havia dos contenidors grans de "resta". Ara només n'hi ha un i a les 10 del matí ja estava ple amb bosses al costat del contenidor. També hi ha els contenidors de reciclatge, del paper, envasos, orgànica i vidre. Esperem que li donin una solució

   És necessari i s'ha fet obligatori fer una bona segregació dels residus. A cada emplaçament de contenidors del municipi s'ha revisat la dotació necessària i s'han col·locat els que s'ajusten als residus que es generen a la zona. El problema de fons és que en determinats llocs, com el que vostè ens indica, als domicilis no es separen els residus de manera adient i acaben la majoria en la mateixa bossa i al contenidor de resta. Cal conscienciació ciutadana de la problemàtica que generen els residus i la seva recollida, estem treballant el tema. Agraïm la seva col·laboració, posarem especial atenció a la zona que ens comenta

  • Com puc aconseguir una ampolla per reciclar l'oli usat?

   Al casal de barri més proper al vostre domicili, podeu demanar una ampolla buida per recollir l'oli usat. Quan estigui plena l'heu de portar al casal de barri i us donaran una buida.

  • M'agradaria saber si l'ajuntament fa alguna cosa per a erradicar la plaga d'escarabats que hi ha a Sant Boi. Pugen des del clavegueram i surten pels desaigües i entren per les finestres.

   En referència al vostre escrit us informo que al llarg de l'any, però especialment durant els mesos de més calor - des de maig fins a l'octubre - proliferen els escarabats especialment els anomenats "americans" (Periplaneta americana), una espècie d'escarabats forastera que s'ha adaptat ràpidament al nostre entorn, que prolifera amb rapidesa i que es mostra molt resistent als insecticides. Per controlar la seva proliferació l'Ajuntament realitza al llarg de l'any tractaments de desinsectació contra escarabats a través de la xarxa de clavegueram. A partir dels mesos d'abril i maig aquests tractaments s'intensifiquen i es fan extensius a tots els diferents barris del municipi.

  • Que es posi una font d'aigua a dalt de la muntanya de Sant Ramon.

   A l'exterior de l'Ermita es va instal·lar una font que està en funcionament des del dia 10 de juliol de 2015, una vegada es van fer les obres i senyalització necessàries. Aquesta font, tal i com s'indica en la placa col·locada al costat, és d'aigua no potable i s'ha posat en resposta a la demanda de diversos usuaris i usuàries de la muntanya de Sant Ramon. La petició inicial era instal·lar una font d'aigua potable, però segons l'informe tècnic elaborat per Aigües de Barcelona a petició de l'Ajuntament i arrel d'aquesta demanda, es va determinar que no era viable ja que no es podia garantir la qualitat de l'aigua des del punt de vista sanitari, i per tant aquesta companyia feia constar que no s'obtindria l'autorització de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya per tal de poder posar l'esmentada font d'aigua potable. Pel que fa al tancament del bar només afecta al període de vacances de l'entitat, que es du a terme entre el 19 de juliol i el 19 d'agost, doncs s'ha constatat que a causa de la calor, l'afluència és ben baixa en aquest període.

  • Hi ha escarabats al carrer, a la nit no es pot passejar tranquil·lament. M'agradaria saber quines són les mesures que s'estan prenent davant aquesta situació.

   Us informem que s'ha procedit a realitzar diversos tractaments de desinsectació contra escarabats a la via pública a través de la xarxa de clavegueram al voltant de la zona afectada. A més a més dels tractaments rutinaris, es van realitzant tractaments intensius a través de les tapes de clavegueram. El darrer tractament intensiu a la vostra zona es va fer el 20 de juliol. Malgrat això, si detecteu algun escarabat, us agrairem que ens ho comuniqueu mitjançant el T'Escoltem."

  • Comunico que als carrers de la nostra ciutat hi ha una plaga d'escarabats

   Al llarg de l'any, però especialment durant els mesos de més calor, des del mes de maig fins a l'octubre, proliferen els escarabats, especialment de l'espècie Periplaneta americana, una espècie d'escarabats forastera que s'ha adaptat ràpidament al nostre entorn, prolifera amb rapidesa i es mostra molt resistent als insecticides. Per controlar la seva proliferació l'Ajuntament realitza al llarg de l'any tractaments de desinsectació contra escarabats a través de la xarxa de clavegueram. A partir dels mesos d'abril i maig aquests tractaments s'intensifiquen i es fan extensius als diferents barris del municipi. És important que quan una persona detecti una plaga a la via pública contacti ràpidament amb l'Ajuntament pel T'Escoltem i amb la major brevetat possible es realitzarà un tractament puntual a la zona afectada."

  • Tenim uns testos de ciment trencats. On es poden dur per fer un bon reciclatge?

   S'han de posar en contacte amb la Deixalleria Municipal, consulteu el següent enllaç

  • Els gossos poden fer les seves necessitats fisiològiques en qualsevol lloc del carrer?

   En referència a la vostra consulta us informo que l'article 9 de l'Ordenança Municipal de tinença i protecció dels animals determina les mesures higièniques en relació a la conducció dels animals per la via pública, les quals són les següents: 1. Resta prohibit permetre que els animals orinin o realitzin llurs deposicions fecals en zones de jocs infantils, zones verdes o terroses, en les parets d'edificis, vehicles, mobiliari urbà o altres béns públics o privats que es trobin a la via pública. 2. Preferiblement, els animals han de realitzar les seves necessitats fisiològiques en els embornals de la xarxa del clavegueram, a la part inferior de la vorera, en els escocells dels arbres o en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament. 3. Com a mesura higiènica ineludible, la persona conductora ha de recollir i retirar els excrements i ha de dipositar-los embolicats convenientment en un contenidor de rebuig. Fins i tot, quan sigui necessari, ha de netejar la part de la via o espai públic que hagi estat afectada. L'incompliment de l'apartat a) d'aquest article constitueix una infracció lleu i pot ser sancionat amb multes de 150 a 300 €. L'incompliment de l'apartat c) constitueix una infracció greu i pot ser sancionat amb multes de 301 a 450 €. Podeu consultar el text íntegre de l'Ordenança Municipal de tinença i protecció dels animals.

  • Al terrat d'una comunitat hi ha un niu que està embrutant i atrau mosquits. S'encarrega l'Ajuntament de treure'l?

   Us informem que les persones propietàries de l'immoble han de procedir a treure el niu de la seva terrassa. Abans de treure'l caldrà assegurar-se que no hi ha ous ni pollets. Si n'haguessin, caldria esperar a què poguessin volar. Un cop s'hagi tret el niu, caldrà posar els mitjants dissuasius adequats perquè les aus no tornin a construir un niu en aquest indret.

  Mobilitat

  Urbanisme i habitatge

  Accions del document

  Portals de Transparència