Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Ple. Dades explicatives

Reglament Orgànic Municipal: ROM

  1. Al Ple li corresponen les atribucions que determina la legislació de règim local, així com aquelles que els atribueixin les lleis o els reglaments. Correspon, igualment, al Ple, la votació sobre la moció de censura i sobre la qüestió de confiança plantejada a l'alcalde/essa, la qual cosa es regei x pel que disposa la legislació electoral general. 
  2. El Ple pot delegar l'exer cici de les seves atribucions a l'alcalde/essa i a la Junta de Govern Local, llevat de les expre ssament excloses a la legislació de règim local. Tampoc no pot delegar l'exercici de le s atribucions que requ ereixen, per a la seva aprovació, un quòrum especial. 
  3. L'acord de delegació d'atribucions en la Junta de Govern Local requereix, per a la vàlida adopció, el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
  4. L'acord de delegació d'atribucions en l'alcalde/essa re quereix, per a la vàlida adopció, majoria simple. 
  5. Els acords de delegació d'atribuci ons tenen efecte des del dia següent al de la seva adopció, sens perjudi ci de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taul er d'anuncis de la corporació. 
  6. L'acord de delegació ha de contenir l'àmbit dels assumptes a què es refereix i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions específiques d'exercici d'aques tes, amb especificació de la facultat de resoldre també els recursos que siguin procedents segons dret. 
  7. Als assumptes que es resolguin per delegació cal fer constar, expressament, aquesta circumstància, així com la data de l'acord de delegació. 11.8 Les delegacions del Ple en matèri a de gestió financera incloses les de contractació i adquisició de béns, poden conferir-se a través de les bases d'execució del pressupost.   

Cartipàs municipal

Data d'inici de la publicació:
21/12/2015 11:15

Accions del document

Portals de Transparència